Menaxhimi i dosjes dhe lëndës në sistemin gjyqësor dhe prokurorial (staf administrativ)

Përshkrimi

-Regjistrat e gjykatave dhe prokurorive;

-Organizimi i rrjedhës së punës dhe zhvillimit të lëndës;

-Mbledhja e të dhënave statistikore dhe raportimi;

-Menaxhimi efikas i lendeve bazuar në metodologjinë CEPEJ;

-Digjitalizimi i procesit të punesë në gjykata dhe prokurori.

Objektivat

Si rezultat i këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Avancojnë njohuritë për menaxhimin e rasteve;

-Respektojnë parimet e menaxhimit të rasteve;

-Demonstrojnë teknikat e menaxhimit të rasteve;

-Avancojnë njohuritë lidhur me parimet dhe metodologjinë e CEPEJ;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Vaton Durguti

Valdet Gashi

  • 29 Tetor