Krimet e Luftës

Përshkrimi

-Format e zbatueshme të përgjegjësisë penale për krimet e luftës;

-Vendimet e Gjykatës Supreme dhe të Apelit në zbatimi i të drejtës penale ndërkombëtare në juridiksionin e Kosovës;

-Grupet e përbashkëta kriminale;

-Përgjegjësia komanduese;

-Dispozitat ligjore të gjykimit ne mungesë.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Përvetësojnë njohuritë për tu marrë me rastet e krimeve të luftës;

-Njohin format e zbatueshme të përgjegjësisë penale për krimet e luftës;

-Njohin përgjegjësinë komanduese;

-Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore të gjykimit në mungesë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Drita Hajdari

Amer Alija

  • 03-04 Nëntor