Liria e shprehjes dhe mbrojtja nga shpifja - neni 10 i KEDNJ

Përshkrimi

Neni 10 i Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut, liria e shprehjes dhe mbrojtja nga shpifja;

-Koncepti i shpifjes, figurat publike v. individët privatë; deklaratat faktike, opinionet, nxitja e dhunës;

-Standardet e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut në rastet e shpifjes;

-Legjislacioni dhe jurisprudenca vendore dhe ndërkombëtare.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Kuptojnë nocionet themelore mbi nenin 10 të KEDNj-së që garanton lirinë e shprehjes dhe shpifjen si një ndër arsyet legjitime të kufizimit të kësaj të drejtë;

-Familjarizohen me standardet vendore dhe ndërkombëtare në trajtimin e rasteve të shpifjes;

-Pasurojnë njohuritë me rastet kryesore të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut në fushën e shpifjes;

-Zbatojnë drejtë standardet vendore dhe ndërkombëtare në praktikë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Islam Sllamniku

Flutra Kusari

Fikrije Fejzullahu

  • 24-25 Nëntor