Roli dhe detyra e gjyqtarit porotë në procedurën gjyqësore

Përshkrimi

-Roli dhe detyrat e gjyqtarit porotë në procedurën për të mitur;

-Roli dhe pozita e gjyqtarit porotë në procedurën për çështje familjare;

-Etika e gjyqtarit porotë.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Vlerësojnë rëndësinë dhe peshën e vendimmarrjes nga ana e tyre;

-Dallojnë trupin gjykues për të mitur dhe të rritur;

-Njohin sjelljen e mirë dhe të pahijshme në bazë të parimeve dhe rregullave të etikes së gjyqtarëve porotë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ramadan Gashi