Program i Specializuar Trajnimi – Shpëlarja e Parave-Sesioni III

Përshkrimi

-Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë së fituar më veprën penale – pastrimi i parave

-Bashkëpunimi ndërkufitar dhe ndërkombëtar për luftimin e pastrimit të parave;

-Zgjidhjet e mundshme alternative;

-Përgatitja e rastit për gjykatë;

-Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë së fituar më veprën penale – pastrimi i parave;

-Sanksionet penale ndaj kryerësve të veprës penale të pastrimit të parave;

-Rastet kur personat shpallën fajtor për pastrim të parave pa u shpallur fajtor për veprën penale bazë.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Zbatojnë drejtë, saktë dhe në mënyrë të plotë dispozitat ligjore lidhur më kualifikimin juridik të pastrimit të parave;

-Kryejnë hetime proaktive dhe të sigurojnë prova të pranueshme që mbështesin aktakuzat e ngritura;

-Shqiptojnë sanksione adekuate penale ndaj kryerësve të këtyre veprave penale;

-Sekuestrojnë dhe konfiskojnë pasurinë e fituar më këto vepra penale;

-Krahasojnë legjislacionin vendor dhe atë të BE-së;

-Zbatojnë format e ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Behar Xhema

Valon Kurtaj

Iris Rebe-Plösser

  • 01-02 Dhjetor