E Drejta e Azilit dhe legjislacioni në fuqi

Përshkrimi

-E Drejta e azilit dhe legjislacioni në fuqi;

-Raporti i  Ligjit për Azil të Kosovës me Konventën Ndërkombëtare për Refugjatë;

-Dispozitat e LKA-së për inicimin e konfliktit administrativ në rastet e azilit dhe vendosja e rasteve të qëndrimit të përkohshëm të të huajve.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

-Analizojnë të drejtën e azilit konform legjislacionit në fuqi;

-Krahasojnë Ligjin për Azil të Kosovës me Konventën Ndërkombëtare për Refugjatë;

-Interpretojnë drejtë dispozitat mbi inicimin e konfliktit administrativ në rastet e azilit

-Vendosin në rastet e qëndrimit të përkohshëm të të huajve.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Hasan Shala

Memli Ymeri

  • 08 Dhjetor