Menaxhimi i TIK-(sistemi SMIL) - (Staf Administrativ)

Përshkrimi

-Përdorimi i sistemeve elektronike;

-Përdorim i  pajisjeve të TI-së;

-Komunikimi elektronik;

-Siguria e Informacionit.

Objektivat

Pas përfundimit te këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

-Përdorin sisteme softuerike bazike dhe të avancuar;

-Ngritin nivelin e komunikimit elektronik;

-Ngritin nivelin e sigurisë së informacioneve.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Fatmir Rexhepi

Nexhat Haziri

  • 10 Dhjetor