Përgjegjësia,shkeljet dhe masat disiplinore ndaj gjyqtarëve

Moduli: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Nënmoduli: Etikë profesionale

Përshkrimi

Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve ka përcaktuar në mënyrë taksative shkeljet disiplinore dhe masat disiplinore. Është me rendësi të theksohet se shkeljet disiplinore sipas Ligjit për përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokuroreve janë  të sendërtuara në mënyrë parimore mbi bazën e principeve të etikës profesionale të gjyqtarëve

Objektivat

-       Njohin shkeljet disiplinore sipas ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarët dhe prokurorëve;

-       Njohin masat disiplinore sipas ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarët dhe prokurorëve;

Njohin mënyrën e vlerësimit të shkeljes disiplinore dhe mënyrën e shqiptimit të masës disiplinore

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Enver Peci

Albert Zogaj

  • 01 Mars