Parimet e Kodit të Etikës profesionale për gjyqtarë

Moduli: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Nënmoduli: Etikë profesionale

Përshkrimi

Kodi është edhe mburojë edhe shpatë. Në njërën anë ai vepron si udhëzues, i cili nëse respektohet duhet të mbrojë gjyqtarin nga ndëshkimet e padëshiruara. Madje, respektimi i Kodit duhet t’i ofroj gjyqtarit një ndjenjë besimi se sjellja e tij apo saj është e drejtë, e kështu do të përmirësojë përformancën në punë. Nëse një gjyqtarë i kupton qëllimet dhe kushtet e kodit të etikës, ajo njohuri do t’i ndihmojë atij që të shmang rreziqet disiplinore.

Objektivat

-       Njohin rregullat bazë të etikës gjyqësore ashtu siç parashikohen ato në Kodin e Etikës Profesionale për Gjyqtar;

-       Zbërthejnë parimet dhe rregullat e Kodit në situata të ndryshme të jetës reale;

Identifikojnë dhe zgjidhin problemet dhe dilemat etike

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Enver Peci

Albert Zogaj

  • 23 Shkurt