Rëndësia dhe parimet e menaxhimit të rrjedhës së lën

Moduli: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Nënmoduli: Menaxhimi i rasteve

Përshkrimi

Duke kuptuar drejtë qëllimin dhe obligimin kushtetues që gjykatat si organet shtetërore janë krijuar që të ndajnë drejtësisi për subjektet procedurale dhe që të gjitha rastet që paraqiten para tyre të adresohen dhe zgjidhen mbrenda një kohe të arsyeshme padyshim se do të ishte shumë e nevojshme që jo vetëm menanxhmenti i gjykatës por do të duhej të përshiheshin që të gjithë, si gjyqtarët po ashtu edhe stafi mbështetës i gjykatës, duke i marrë parasyshë dhe njikohësisht ti zbatojnë në praktikë parimet kryesore dhe deri më tani të dëshmuara për menaxhimin e rasteve, andaj në vazhdim të këtij sesioni do të paraqiten dhe zbërthehen parimet kryesore për menaxhim të suskseshëm të rasteve në gjykatë.

Objektivat

-          Të kuptojnë rëndësin e menaxhimit të rasteve;

-          Të mësojnë për nocionin e menaxhimit të rasteve;

-          Të njoftohen me parimet kryesore të menaxhimit të rasteve.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Fatmir Çollakaj

  • 01 Mars