Trajnim i Trajnuesve TiT "Drejtësia Komerciale" Sesioni I

Përshkrimi

Si objektivë e bashkëpunimit dhe bashkërendimit midis Programit për Drejtësi Komerciale dhe Akademisë është ndërtimi i kapaciteteve trajnuese të Akademisë lidhur me temat e drejtësisë komerciale, duke siguruar mbështetje për: 1) ndërtimin e një kuadri të trajnerëve të kualifikuar, të cilët 2) do të hartojnë dhe realizojnë një kurrikulë gjithëpërfshirëse të trajnimit në drejtësinë komerciale për gjyqtarët dhe stafin e gjykatave që si rezultat, do të 3) rrisë cilësinë e ndarjes së drejtësisë. Ky trajnim përcakton fushëveprimin dhe aranzhimet për bashkëpunim dhe bashkërendim midis Pjesëmarrësve për të hartuar Kurrikulën Trajnuese të Akademisë në fushën Komerciale.

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Zlatislava Mihailova

  • 24-27 Nëntor