Program i Specializuar Krimi i organizuar dhe korrupsioni – Sesioni I

Përshkrimi

  • Korniza ligjore ndaj krimit të organizuar dhe tregjet e krimit të organizuar;
  •  Shkaqet dhe faktorët lehtësues të krimit të organizuar;
  • Infiltrimi i krimit të organizuar në biznese dhe në institucione publike;
  • Ndërlidhja ndërmjet krimit të organizuar dhe korrupsionit;
  • Format e krimit të organizuar.

Objektivat

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësi do të jenë në gjendje që të:

  • Përkufizojë krimin e organizuar dhe ndërlidhjen e tij me korrupsionin;
  • Shpjegojë dhe të dallojë format e krimit të organizuar;
  • Demonstrojë përvetësimin e teknikave të veçanta hetimore, përkatësisht strategjive hetimore, sekuestrimin e produkteve të krimit dhe bashkëpunimin ndërkombëtar;
  • Zbatojë ligjin lidhur me konfiskimin dhe sanksionet penale ndaj kryerësit të veprave penale të krimit të organizuar.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Bashkim Hyseni

Valon Kurtaj

  • 29-30 Prill