Program i Specializuar Shpëlarja e parave dhe hetimi financiar- Sesioni I

Përshkrimi

 • Baza ligjore, vendore dhe ndërkombëtare për luftimin e pastrimit të parave dhe hetimet financiare;
 • Identifikimi i elementeve të veprës penale pastrimi i parave;
 • Fazat e pastrimit të parave;
 • Kompetencat dhe bashkëpunimi më Njësinë për inteligjencë financiare;
 • Subjektet raportuese sipas Ligjit për parandalimin e pastrimit të parave;
 • Rast studimi.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 • Zbatojnë drejtë, dispozitat ligjore lidhur më kualifikimin juridik të pastrimit të parave;
 • Avancojnë njohurit lidhur me hetime proaktive penale dhe financiare dhe të sigurojnë prova të pranueshme që mbështesin aktakuzat e ngritura;
 • shqiptojnë sanksione adekuate penale ndaj kryerësve të këtyre veprave penale;
 • sekuestrojnë dhe konfiskojnë pasurinë e fituar më këto vepra penale;
 • krahasojnë legjislacionin vendor me atë të BE-së;
 • zbatojnë format e ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Behar Xhema

Valon Kurtaj

 • 23-24 Shkurt