Arsyetimi i vendimeve gjyqësore

Përshkrimi

  • Llojet e arsyetimit ligjor;
  • Parimet e shkrimit të mirë ligjor;
  • Kërkesat ligjore për shkrimin dhe arsyetimin e vendimeve gjyqësore;
  • Zbatimi i metodës IRAC te vendimet penale.

Objektivat

  • Njohin rregullat bazë të shkrimit të akteve dhe dokumenteve ligjore;
  • Krijojnë ide të qarta për mënyrën e arsyetimit të akteve dhe dokumenteve ligjore;
  • Zhvillojnë shkathtësitë e arsyetimit dhe shkrimit ligjor;
  • Përpilojnë aktet ligjore dhe ti arsyetojnë sipas metodave më bashkëkohore të arsyetimit dhe shkrimit ligjor;
  • Përdorin aftësitë interpretuese dhe zhvillojnë mendimin kritik, si dhe demonstrojnë aftësitë hulumtuese për çështjet ligjore.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Albert Zogaj

Bashkim Hyseni

  • 25 Shkurt