Përmbarimi në sendet e luajtshme

Përshkrimi

  • Kompetenca e organit përmbarues;
  • Sendet qe përjashtohen nga përmbarimi;
  • Veprimet përmbarimore dhe objekti i sekuestrimit;
  • Vëllimi, ruajtja dhe ndalimi i disponimit me sendet e inventarizura dhe sekuestrura;
  • Vlerësimi, koha dhe mënyra e shitjes së sendeve të sekuestrura.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Kuptojnë mënyrën e inventarizimit, vlerësimit dhe shitjes së sendeve të luajtshme
  • Identifikojnë se cilat sende janë të përjashtuara nga përmbarimi;
  • Zbatojnë procedurën e shitjes lidhur me sendet e luajtshme përmes ankandeve.  

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Isa Shala

Qerim Ademaj

  • 03 Mars