Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar - në lëmin civile

Përshkrimi

ü  Korniza ligjore vendore për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet civile;

ü  Rregulloret e BE-së për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet civile (Rregulloret Bruksel I, Bruksel II, Rome I si dhe rregulloret Nr. 805/2004, 1393/2007, 650/2012, 4/2009);

ü  Konventat e Hagës për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet civile.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

§  Avancojnë njohuritë rreth bashkëpunimit juridik ndërkombëtar për çështjet civile, si dhe njohjen e vendimeve të huaja;

§  Zbatojnë drejtë legjislacionin vendor dhe ndërkombëtarë për bashkëpunimin ndërkufitar në çështjet civile.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Valon Totaj

Gazmend Çitaku

  • 04 Mars