Risitë në kompetencat dhe strukturën organizative dhe menaxheriale në sistemin prokurorial

Përshkrimi

  • Korniza ligjore e sistemit gjyqësor - prokurorial;
  • Organizimi i sistemit gjyqësor - prokurorial;
  • Kompetencat e sistemit gjyqësor - prokurorial.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Njohin strukturën, organizimin dhe kompetencat e sistemit gjyqësor/prokurorial;
  •  Zbatojnë aktet normative dhe politikat e Këshillave.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Bahri Hyseni

  • 11 Qershor