E drejta për një proces të rregullt

Përshkrimi

  • Nocionet dhe kategoritë që përmban neni 6 i KEDNJ lidhur me procedurat civile dhe administrative;
  • Kuadri i së drejtës për një proces të rregullt;
  • Nocioni “e drejta për qasje në gjykatë” dhe garancitë që ofrohen;
  • Standardet dhe kërkesat lidhur me gjykimin në kohë të arsyeshme në procedurat civile.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Zbërthejnë kuadrin e së drejtës për një proces të rregullt;
  • Interpretojnë nocionin e drejta për qasje në gjykatë dhe provizionet që ofron kjo;
  • Zbatojnë drejtë standardet dhe kërkesat lidhur me gjykimin në kohë të arsyeshme në procedurat civile.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Rafet Haxhaj

Skender Çoçaj

Islam Sllamniku

  • 13 Prill