Veprat penale kundër detyrës zyrtare

Përshkrimi

  • Kualifikimin juridik të veprave penale kundër detyrës zyrtare;
  • Hetime proaktive dhe provat e pranueshme që mbështesin aktakuzat e ngritura;
  • Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurinë e fituar më këto vepra penale.

Objektivat

Pjesëmarrësit pas përfundimit të këtij trajnimi do të jenë në gjendje që të:

  • Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore lidhur më kualifikimin juridik të veprave penale kundër detyrës zyrtare;
  • Kryejnë hetime proaktive dhe të sigurojnë prova të pranueshme që mbështesin aktakuzat e ngritura, me të cilat fuqishëm do të bindet gjykata;
  • Shqiptojnë sanksione adekuate penale ndaj kryerësve të këtyre veprave penale;
  • Sekuestrojnë  dhe konfiskojnë pasurinë e fituar më këto vepra penale;
  • Aplikojnë praktikat më të mira të shteteve të ndryshme të botës në luftën kundër korrupsionit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Agim Maliqi

Shqipdon Fazliu

  • 15 Prill