Procedura përgatitore të kryesit e mitur të veprave penale

Përshkrimi

  • Aktvendimi për fillimin e procedurës përgatitore;
  • Roli i gjykatësit për të mitur dhe prokurorit për të mitur;
  • Roli i palëve tjera në ketë fazë të procedurës.

Objektivat

  • Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore;
  • Identifikojnë problemet praktike me rastin e zhvillimit të procedurës përgatitore;
  • Vlerësojnë se për cilat raste prokurori për të mitur mund të fillojë procedurën përgatitore.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Nesrin Lushta

Isuf Sadiku

  • 20 Prill