Mbrojtja gjyqësore në kontestet nga marrëdhënia e punës sipas Ligjit të Punës

Përshkrimi

  • Kontratat e punës dhe llojet e tyre;
  • Kontestet nga marrëdhënia e punës sipas ligjit të punës;
  • Procedura gjyqësore për mbrojtjen e të drejtave të punës;
  • Diskriminimi në marrëdhëniet e punës;
  • Respektimi i afateve për të kërkuar mbrojtje gjyqësore.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Dallojnë kontestet për shërbyesit civil dhe kontestet e tjera nga marrëdhënia e punës sipas ligjit të punës;
  • Zbatojnë drejtë dispozitat e ligjit përkatës, duke vlerësuar afatet për të kërkuar mbrojtje gjyqësore.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Lumni Sallauka

Faton Ademi