Shkrimi dhe arsyetimi ligjor - Stafi i gjykatave dhe prokurorive

Përshkrimi

  • Procesi dhe parimet e të shkruarit mirë ligjor;
  • Shkrimi dhe arsyetimi ligjor përmes metodës IRAC;
  • Rëndësia dhe nevoja për procesin analitik;
  • Udhëzime për Shkrimin dhe Arsyetimin e Aktgjykimeve;
  •  Teknikat e hulumtimit ligjor.

Objektivat

  • Njohin parimet e shkrimit të mirë ligjor;
  • Njohin metodat e shkrimit dhe arsyetimit ligjor;
  • Hartojnë vendimet sipas metodës IRAC;
  • Njohin teknikat dhe burimet e hulumtimit ligjor.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

  • 07 Maj