Të drejtat e pronësisë intelektuale, markat tregtare, patentat

Përshkrimi

  • Të drejtat e autorit;
  • Markat tregtare;
  • Patentat;
  • Dizajnet industriale.

Objektivat

 Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Avancojnë njohuri lidhur me sistemin kompleks të të drejtave të pronësisë intelektuale si dhe rregullimin juridik të tyre;
  • Identifikojnë llojet e ndryshme të të drejtave nga pronësia intelektuale dhe mënyrën e krijimit, realizimit dhe mbrojtjes së tyre;
  • Zgjerojnë njohuritë për mbrojtjen juridike në aspektin civil, penal dhe mbrojtjen alternative të drejtave të autorit – shoqatat profesionale;
  • Aplikojnë drejtë procedurën gjyqësore për mbrojtjen e të drejtës së autorit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Mahir Tutuli

  • 11-12 Maj