Program i Specializuar Trajnimi Krimi i organizuar dhe korrupsioni – Sesioni II

Përshkrimi

 • Teknika të veçanta hetimore të krimit të organizuar;
 •  Mbrojtja e dëshmitarëve dhe të drejtat e viktimave tek krimi i organizuar;
 •  Strategjitë e Prokurorisë për hetimin e grupeve kriminale;
 •  Sekuestrimi i corpora delictit tek krimi i organizuar;
 •  Korniza strategjike dhe institucionale në fushën e bashkëpunimit në çështjet penale.

Objektivat

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësi do të jenë në gjendje që të:

 • Përkufizojë krimin e organizuar dhe ndërlidhjen e tij me korrupsionin;
 •  
 • Shpjegojë dhe të dallojë format e krimit të organizuar;
 •  
 • Demonstrojë përvetësimin e teknikave të veçanta hetimore, përkatësisht strategjive hetimore, sekuestrimin e produkteve të krimit dhe bashkëpunimin ndërkombëtar;
 •  
 • Zbatojë ligjin lidhur me konfiskimin dhe sanksionet penale ndaj kryerësit të veprave penale të krimit të organizuar.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Admir Shala

Valon Kurtaj