Provat në procedurë penale dhe ligjshmëria e tyre

Përshkrimi

  • Faktet dhe vërtetimi i tyre në procedurë penale;
  • Sigurimi i provave në veprimet fillestare të policisë;
  • Sigurimi i provave me anë të masave të fshehta të vëzhgimit dhe hetimit;
  • Provat në fazën e hetimeve;
  • Ligjshmëria e provave dhe kundërshtimi i tyre.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Zbatojnë drejtë bazën ligjore për sigurimin dhe përdorimin e provave;
  • Identifikojnë subjektet e autorizuara për mbledhjen e provave;
  • Shqyrtojnë llojet e provave të cilat mund të sigurohen gjatë fazës së hetimeve;
  • Vlerësojnë drejtë ligjshmërinë e provave.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Laura Pula

Ramadan Gashi

Bahri Hyseni