Shqyrtim kryesor, procedura e provave dhe Barra e te Provuarit në Konfliktin administrativ

Përshkrimi

  • Shqyrtimi kryesor dhe zhvillimi i tij;
  • Procedura e provave;
  • Barra e të provuarit.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Zbatojnë drejtë dispozitat e LKA-së, për shqyrtimin kryesor;
  • Identifikojnë qartë provat;
  • Vlerësojnë drejtë barrën e të provuarit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Hasan Shala

Ramush Bardiqi