E drejta e mbrojtjes së pronës - neni 1. i Protokollit nr.1. i KEDNJ

Përshkrimi

  • Nocionet themelore që përmban Neni 1. i Protokollit nr.1 të KEDNJ;
  • Roli i së drejtës për respektimin e pasurisë së individit;
  • Kushtet për ndërhyrje në të drejtën e pronës për arsye të interesit publik;
  • Standardet dhe kriteret për kompensim për privimet nga prona në kontekst të Nenit 1. Protokollit nr.1 të KEDNJ dhe praktikës së GJEDNJ.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Njohin rolin e së drejtës për respektimin e pasurisë së individit;
  • Zbërthejnë kushtet për ndërhyrjen në të drejtën e pronës për arsye të interesit publik;
  • Zbatojnë drejtë standardet dhe kriteret për kompensim për privimet nga prona në kontekst të nenit 1. Protokollit nr.1 të KEDNJ dhe praktikës së GJEDNJ.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Islam Sllamniku

Donikë Qerimi

Dafina Buqaj