Zbatimi gjyqësor i KEDNJ dhe efektet e nenit 53. dhe 22. të Kushtetutës e Republikës së Kosovës në praktikën gjyqësore të Republikës së Kosovës

Përshkrimi

  •  Efekti i KEDNJ në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe sistemin e saj kushtetues;
  • Nenit 22 dhe 53 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës në praktikën gjyqësore në Kosovë;
  • Interpretimi i KEDNJ dhe zbatimi i saj gjyqësor;
  • Obligimet nga Konventa evropiane për shtetet anëtare dhe ato që zbatojnë atë.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Kuptojnë efektin e KEDNJ në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe sistemin e saj kushtetues dhe rolin e praktikës së GJEDNJ;
  • Nihen me rolin dhe rëndësinë e Nenit 22 dhe 53 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës në praktikën gjyqësore në Kosovë;
  • Zbatojnë drejtë dispozitat e KEDNJ në praktikën gjyqësore në Republikën e Kosovës;
  • Njohin dhe zbërthejnë obligimet nga Konventa evropiane për shtetet anëtare dhe ato që e zbatojnë atë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Islam Sllamniku

Hajredin Kuçi

Ledi Bianku