Komunikimi dhe marrëdhëniet me publikun - Stafi i gjykatave

Përshkrimi

  • Qasja në komunikim dhe marrëdhëniet me medie;
  • Qasja e publikut dhe medieve në procedurat gjyqësore;
  • Raportimi nga seancat gjyqësore;
  • Prezantimi institucional dhe informata për publikun;
  • Kuptimi i kontekstit, kërkesës /interesimit, informatës dhe mesazhit;
  • Organizimi i konferencës për shtyp;
  • Prezantimi para publikut dhe prezantimi në medie.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Kuptojnë rëndësinë e komunikimit në përgjithësi;
  • Zbatojnë në praktikë raportimin nga seancat gjyqësore;
  • Zbatojnë në praktikë komunikimin me medie dhe publikun.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë