Mjetet e rregullta të goditjes

Moduli: E drejta civile, administrative dhe ekonomike

Nënmoduli: Procedura Kontestimore - pjesa e parë

Përshkrimi

Në këtë sesion janë trajtuar mjetet e rregullta të goditjes duke filluar nga e drejta e ankesës si e drejtë kushtetuese, bazat për paraqitjen e ankesës, proceduar dhe mënyrat e vendosjes. Do të diskutohen edhe detyrimet e gjykatës së shkallës së parë në procedurën e ankesës. Për procedurën e ankesës do të paraqitën shembuj dhe raste nga praktika gjyqësore

Objektivat

·         Vlerësojnë të drejtën dhe lejueshmërinë  anekses;

·         Njohin bazat për paraqitjen e ankesës;

·         Ndërmarrin veprimet e duhura në procedurën e ankesës;

Vendosin varësisht nga vlerësimet që do të kenë për lejueshmërinë e mjeteve të rregullta

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Albert Zogaj

Fejzullah Rexhepi

  • 08 Prill