Mjetet e jashtëzakonshme të goditjes

Moduli: E drejta civile, administrative dhe ekonomike

Nënmoduli: Procedura Kontestimore - pjesa e parë

Përshkrimi

Në këtë sesion janë shtjelluar mjete e jashtëzakonshme të goditjes se vendime të formës së prerë. Janë elaboruar llojet e mjeteve të jashtëzakonshme, kushtet për paraqitjen e tyre, vlerësimet që bën sa i përket lejueshmërisë gjykata e shkallë së parë dhe mënyrat e vendosjes sipas mjeteve të jashtëzakonshme.

Objektivat

·         Vlerësojnë lejueshmërinë  e secilit mjetë të jashtëzakonshme;

·         Vendosin varësisht nga vlerësimet që do të kenë për lejueshmërinë e mjeteve të jashtëzakonshme;

·         Njohin kushte edhe shkaqet sipas të cilave mund të paraqitën mjetet e jashtëzakonshme.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Albert Zogaj

Fejzullah Rexhepi

  • 12 Prill