Rastet nga praktika gjyqësore

Moduli: E drejta civile, administrative dhe ekonomike

Nënmoduli: Procedura Kontestimore - pjesa e parë

Përshkrimi

Ky sesion përmban raste praktike të cilat do të diskutohen me pjesëmarrësit e trajnimit, me qëllim që ta familjarizohen me praktiken e gjykatave dhe aplikimin e dispozitave të Ligjit të Procedurës Kontestimore.

Objektivat

  • Njohin praktikën e krijuara nga gjykatat

Aplikojnë drejtë dispozitatë të LPK-së, në rastet konkrete

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Albert Zogaj

Fejzullah Rexhepi

  • 11 Qershor