Themelimi i marrëdhënies së punës (Ligji i Punës dhe Ligji për sherbimin civil)

Moduli: E drejta civile, administrative dhe ekonomike

Nënmoduli: E drejta e Punës

Përshkrimi

Në modulin me temë “E drejta e Punës”, përkatësisht në sesionin e parë, ndër të tjera do të shtjellohet themelimi i marrëdhënies së punës sipas ligjit të punës dhe Ligjit për Shërbyesit Civil, kontrata e punës, sistemimi i punëtorit në vendin e punës, orari i punës, shërbimi civil dhe administrata publike, parimet themelore të shërbimit civil etj.

Objektivat

·         Zgjerojnë njohurit lidhur me kontestet që rrjedhin nga marrëdhënia e punës;

·         Identifikojnë legjislacionin e zbatueshëm vendor dhe ndërkombëtar në kontestet që rrjedhin nga marrëdhënia e punës;

  • Dallojnë kontestet për shërbyesit civil dhe kontestet e tjera nga marrëdhënia e punës sipas ligjit te punës;

·         Zbatojnë drejtë dispozitat e ligjit përkatës duke vlerësuar afatet për të kërkuar mbrojtje gjyqësore.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Lumni Sallauka

  • 25 Maj