Kalimi i pasurisë trashëgimore të trashëgimtarët

Moduli: E drejta civile, administrative dhe ekonomike

Nënmoduli: E drejta Trashëgimore

Përshkrimi

Në kuadër të këtij sesioni do të trajtohen çështje me rëndësi nga e drejta trashëgimisë dhe atë në lidhje me procedurën e shqyrtimit të trashëgimisë, shqyrtimi i trashëgimisë në gjykatë dhe noteri, transaksjonet ndërmjet të gjallëve, cedimi dhe ndarja e pasurisë në përgjithësi, etj.

Objektivat

·         Avancojnë njohurit e tyre lidhur me procedurën e shqyrtimit të trashëgimisë në gjykatë dhe noteri;

·         Krijojnë ide të qarta për transaksionet ndërmjet të gjallëve, cedimin dhe ndarjen e pasurisë në përgjithësi.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Zenel Leku

  • 21 Maj