Shkrimi ligjor

Moduli: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Nënmoduli: Arsyetimi i vendimeve (akteve akuzuese/ankesave)

Përshkrimi

Gjatë këtij sesioni pjesëmarrësit do të njoftohen rreth rëndësisë së shkrimit ligjor, tipareve që e bëjnë të qëndrueshëm, siç janë qartësia, saktësia, konciziteti dhe komponenti analitik.

Objektivat

·         Njohin rëndësinë e shkrimit ligjor;

·         Njohin rregullat bazë të shkrimit të akteve dhe dokumenteve ligjore.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Bashkim Hyseni

  • 25 Nëntor