Shkrimi Ligjor dhe Metodologjia e Përdorimit të Formulës IRAC

Moduli: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Nënmoduli: Arsyetimi i vendimeve (akteve akuzuese/ankesave)

Përshkrimi

Gjatë këtij sesioni do të trajtohet përdorimi i metodës IRAC, e cila metodë përdoret në mënyrë masovike në të shkruarit ligjor në SHBA, duke përfshirë fakultetet juridike, në hartimin e  kërkesave, memorandumeve, akteve akuzuese, ankesave dhe vendimet gjyqësore.

Objektivat

·         Zbatojnë në mënyrë efikase të shkruarit ligjor sipas metodës IRAC;

·         Hartojnë vendimet sipas metodës IRAC;

Përpilojnë aktet kryesore procedurale penale në kompetencë të prokurorisë duke respektuar drejtë rregullat ligjore, provat e paraqitura, argumentimin logjik dhe interpretimin e fakteve

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Bashkim Hyseni

  • 03 Dhjetor