Nocioni dhe elementet e veprës penale

Moduli: Kodi Penal i Republikës së Kosovës

Nënmoduli: Kodi penal - pjesa e përgjithshme

Përshkrimi

Në kuadër të këtij sesioni trajnues pjesëmarrësit do të trajtohet parimi i ligjshmërisë, zbatimi i ligjit më të favorshëm dhe bazat dhe kufijtë e sanksioneve penale.

Objektivat

·         Analizojnë rolin e parimit të ligjshmërisë në drejtësinë penale,

·         Shpjegojnë situatat kur zbatohet ligji më i favorshëm,

Dallojnë bazat dhe kufijtë e sanksioneve penale

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Blerim Isufaj

  • 20 Shtator