Veprat penale kundër jetës dhe trupit

Moduli: Kodi Penal i Republikës së Kosovës

Nënmoduli: Kodi penal - pjesa e veçantë

Përshkrimi

Në sesion e parë të këtij moduli, do të trajtohen vetëm disa nga veprat penale kundër jetës dhe trupit që bien në kompetencë të departamentit të përgjithshëm. Ky selektim është bërë më qëllim që pjesëmarrësit në trajnim të mos ngarkohen më trajtimin e të gjitha veprave penale nga ky kapitull por të fokusohen vetëm në disa nga ato vepra penale që do ti trajtojnë gjatë mandatit të tyre fillestar, qofshin prokurorë apo gjyqtarë. Veprat penale nga ky kapitull, fillimisht do të vendosen në ketë modul ashtu siç janë të përshkruara në Kodin Penal dhe më pas do të ipet një përshkrim, në të cilin do të identifikohen elementet e veprave penale, më tekst të shkruar në Bold, duke përfshirë: situatat ku veprat kryhen më dashje dhe nga pakujdesia, më veprim apo më mos veprim, kush mund të jetë kryesi i veprës penale, si dhe cilat janë format e rënda dhe të lehta të veprave penale etj.

Objektivat

·         Zbatojnë drejtë dhe saktë veprën penale;

·         Identifikojnë Elementet e veprave penale;

·         Identifikojnë dhe dallojnë elementet e veprave penale në këto raste.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Besim Kelmendi

  • 20 Shtator