Veprat penale kundër lirive dhe të drejtave të njeriut

Moduli: Kodi Penal i Republikës së Kosovës

Nënmoduli: Kodi penal - pjesa e veçantë

Përshkrimi

Edhe në sesion e dytë do të trajtohen vetëm disa nga veprat penale kundër lirive dhe të drejtave të njeriut që bien në kompetencë të departamentit të përgjithshëm, më qëllim që pjesëmarrësit në trajnim të fokusohen vetëm në ato vepra penale që do ti trajtojnë gjatë mandatit të tyre fillestar, çofshin prokuror apo gjyqtarë

Objektivat

·         Zbatojnë drejtë dhe saktë pjesën e veçantë të Kodit Penal të Republikës së Kosovës;

·         Identifikojnë Elementet e veprave penale;

·         Dallojnë elementet e veprave penale në rastet kur ka ngjashmëri apo dilema.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Besim Kelmendi

  • 21 Shtator