Kontrollimi i personit sendit dhe objekteve

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Roli i gjyqtarit në procedurën parapenale

Përshkrimi

Në këtë sesion do të shqyrtojmë kuptimin e kontrollit të banesës dhe personit, rendësin e tij si veprim hetimor, kushtet ligjore që kërkohen të plotësohen për lejimin e këtij veprimi hetimor, rreziku permanent në shkeljen e të drejtave dhe lirive të njeriut me rastin e zbatimit jo si duhet këtë veprim hetimor. Do të shtjellohet se si duhet zbatuar autoritetet policore, kushtet kur mundë të lejohet kontrolli edhe pa urdhër të gjykatës. Do të identifikohen kur do të jen të papranueshëm provat që janë mbledhur me rastin e kontrollimit.

Objektivat

  • Thellojnë njohurit lidhur me rendësin e kontrollit si veprim hetimor dhe
  • Vlerësojnë se me ndërlidheshmërin dhe rrezikun që përmes këtij veprimi hetimor të shkelen të drejtat dhe lirit e njeriut.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ali Kutllovci

  • 14 Tetor