Sekustrimi i pëkohëshëm

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Roli i gjyqtarit në procedurën parapenale

Përshkrimi

Në këtë sesion trajnimi do të trajtohet bazat themelore për sekuestrim, roli i sekuestrimit si masë dhe procedura për realizimin praktik të masës së sekuestrimit sipas KPP.Gjithaashtu do të trajtohet  sekuestrimit dhe konfiskimit, parimet në të cilat mbështeten këto dy institute juridike, funksionet që arrihen përmes këtyre instituteve juridike.

Objektivat

  • Thellojnë njohurit mbi elementet përbërëse të sekuestrimit dhe procedurën që duhet ndjekur;
  • Arsyetojnë urdhëratë për sekuestrim bazuar në bazat ligjore të përcaktuara;

·         Thellojnë njohurit për institutit e sekuestrimit dhe konfiskimit;

·         Identifikojnë dhe ti zbatojnë në praktikë parimet bazë për këto dy institute juridike;

·         Identifikojnë mënyrat e zbulimit të aseteve që rrjedhin nga krimi;

·         Vlerësojnë rëndësinë e  hapave për marrjen e aseteve të fituara nga krimi.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ali Kutllovci

  • 15 Tetor