Parimet në procedurën penale

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Parimet, kompetencat dhe përjashtimi i gjyqtarit nga procedura penale

Përshkrimi

Në këtë sesion gjyqtarët e sapo emëruara do te kenë mundësi të zgjerojnë njohurit lidhur me parimet në procedurën penale, të cilat kanë rëndësisi të posaçme për zhvillimin e procedurës penale, në çdo fazë të saj.

Objektivat

  • Zbatojnë drejtë parimet procedurale;
  • Implementojnë dispozitat ligjore pë secilin parim procedural;

Veprojnë përshtatshmërisht me parimet procedurale në çdo fazë të procedurës penale

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Hashim Çollaku

  • 18 Tetor