Hyrje në Kodin e Drejtësisë për të Mitur -Parimet udhëzuese, përkufizimet, masat dhe dënimet ndaj të miturve dhe zgjedhja e tyre

Moduli: Legjislacioni dhe shkathtësitë plotësuese

Nënmoduli: Kodi i drejtësisë për të mitur

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Nesrin Lushta

  • 25 Nëntor