Menaxhimi i dosjes dhe lëndës në sistemin prokurorial

Përshkrimi

Regjistrat e gjykatave për menaxhimin e rasteve;

Organizimi i rrjedhes së punës dhe zhvillimit të lëndës;

Mbledhja e të dhënave statistikore dhe raportimi;

Menaxhimi efikas i lëndëve bazuar në metodologjinë e CEPJ;

Digjitalizimi i procesit të punës në gjykata dhe prokurori.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

Avancojnë njohuritë për menaxhimin e rasteve;

Respektojnë parimet  e menaxhimit të rasteve;

Demostrojnë teknikat e menaxhimit të rasteve;

Avancojnë njohuritë lidhur me parimet dhe metodologjinë e CEPJ.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Valdet Gashi