Integriteti dhe sjelljet etike - Stafi i gjykatave dhe prokurorive

Përshkrimi

Parimet dhe normat e sjelljes etike;

Sjellja brenda dhe jashtë zyrës; dhe

Ndërgjegjësimi social dhe përgjegjësia

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

Dallojnë sjelljet etike brenda dhe jashtë zyrës;

Zbatojnë në mënyrë të drejtë Kodin e Etikës dhe parimet e tij;

Identifikojnë rastet kur kemi të bëjmë me shkelje etike.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ramadan Gashi