E drejta për jetë private, jetë familjare, të vendbanimit dhe korrespodencës, për tu martuar dhe krijuar familje dhe për barazi të bashkëshortëve – neni 8 KEDNJ

Përshkrimi

  •   Kuptimi dhe natyra juridike e jetës familjare;
  •   Privatësia, korrespodenca dhe vendbanimi-përgjimi dhe mbledhja e të dhënave;
  •   Ndërhyrja e autoritetit publik në ushtrimin e kësaj të drejte, në shkallën e parashikuar me ligj.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  •  Zbërthejnë natyrën juridike të jetës familjare;
  •  Njohin kriteret e KEDNJ lidhur me privatësinë, korrespodencën dhe vendbanimin-përgjimin si dhe mbledhjen e të dhënave;
  •  Zbatojnë drejtë dispozitat e Nenit 8 lidhur me ndërhyrjen e autoritetit publik në ushtrimin e kësaj të drejte, në shkallën e parashikuar me ligj.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Skender Çoçaj

Admir Shala

  • 15 Tetor