Parashkrimi i kërkesave sipas dispozitave të LMD

Përshkrimi

  •   Rregullat e përgjithshme të parashkrimit;
  •   Llogaritja e fillimit, ndërprerjes së parashkrimit dhe rrjedha e parashkrimit;
  •  Heqja dorë nga parashkrimi;
  •   Afatet e parashkrimit për kërkesat e caktuara;
  • Ndalja e parashkrimit.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  •   Zgjerojnë njohuritë mbi parashkrimin;
  •  Llogarisin afatet e parashkrimit;
  •  Përcaktojnë kohën e rrjedhjes së parashkrimit.

 

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Erdogan Haxhibeqiri

Faton Ademi

  • 29 Shtator