Uzurpimi i paligjshëm dhe rikthimi i pronave

Përshkrimi

  •   Vepra penale e uzurpimit të paligjshëm sipas KPRK-së;
  •   Kushtet ligjore që kërkohet të përmbushën për ekzistimin e kësaj vepre penale;
  • Sanksionet penale që mund të ju shqiptohen kryesve të kësaj vepre penale si dhe dënimet plotësuese.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  •  Zbatojnë në mënyrë të drejtë dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me këtë vepër penale;
  • Avancojnë njohuritë rreth kushteve ligjore që duhet të përmbushën për ekzistimin e kësaj vepre;
  • Identifikojnë dallimet se në cilat raste kemi të bëjmë me raporte civilo-juridike, e jo me vepër penal. 

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Besim Kelmendi

Arian Gashi

  • 15 Shtator