Zbatimi i Ligjit për Skemat Pensionale të Financuar nga Shteti

Përshkrimi

  •  Rëndësia e Ligjit për Skemat Pensionale të Financuar nga Shteti;
  • Procedura administrative përmes të cilave personat mund të aplikojnë për përfitimin e pensioneve;
  • Kushtet e pranimit për pension;
  • Skemat pensionale të përcaktuar me ligjin në fjalë.

Objektivat

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  •  Zbërthejnë Skemat Pensionale të Financuar nga Shteti;
  • Zbërthejnë procedurën administrative përmes të cilave personat mund të aplikojnë për përfitimin e pensioneve;
  • Njohin kushtet e pranimit për pension;
  • Avancojnë njohurit lidhur me skemat pensionale të përcaktuar me ligjin në fjalë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Delushe Halimi

Ramush Bardiqi

  • 16 Shtator