E Drejta e Bashkimit Evropian

Përshkrimi

  •   Efekti dhe zbatimi i së drejtës evropiane në nivel nacional;
  •  Traktati i Lisbonës dhe rëndësia e tij;
  •   Zbatimi së drejtës së BE-së nga ana e gjykatave nacionale – përvojat;
  •  Harmonizimi i të drejtës nacionale me atë evropiane, vëllimi dhe kufijtë e interpretimit gjyqësor në periudhën para anëtarësimit dhe vështirësitë;
  • Raste praktike të zbatimit të së drejtës së BE-së nga ana e gjykatave të një shteti anëtar të BE-së.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Analizojnë efektin e së drejtës evropiane në nivel nacional (efekti i drejtpërdrejtë dhe i tërthortë);
  • Njohin traktatin e Lisbonës dhe rëndësinë e tij;
  •  Zbatojnë drejtë legjislacionin e BE-së në nivel nacional;
  • Zbërthejnë raste praktike të zbatimit të së drejtës së BE-së nga ana e gjykatave të një shteti anëtar të BE-së.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Hajredin Kuçi

Tomasz Kramer

Martina Anzini

  • 13-14 Tetor